прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №17 від 30.01.2020

Про стан навчання учнів

з трудового навчання

Згідно з графіком перевірки стану викладання навчальних предметів та річним планом роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік протягом грудня адміністрацією закладу проведена перевірка стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з трудового навчання.

Мета: проаналізувати і узагальнити матеріали вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предмету трудове навчання (1-9 класи).

У процесі вивчення було відвідано уроки з предмету трудове навчання (1-9 класи), проведено індивідуальні бесіди з учителем щодо питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, вивчено рівень навчальних досягнень учнів, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівень використання наявної бази, перевірено шкільну документацію.

Викладання предмету трудове навчання (1-9 класи), здійснюється відповідно:

  • для 1-2 класів – за Державним стандартом початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 №268).
  • Для 3-4 класів – за Державним стандартом початкової загальної освіти (2011р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018).

– для 5-9-го класів – за «Навчальна програма з трудового навчання для закладів загальної середньої освіти 5-9 класи», (оновлена), затверджена наказом МОН України  від 07.06.2017 №804.

Навчальна програма із трудового навчання у 5-9 класах  побудована за модульною системою. У навчально-виховному комплексі для вивчення даного предмету  класи не поділяються на групи хлопців і дівчат, тому зміст трудового навчання складається лише із варіативних модулів. При цьому учні освоюють і базовий модуль, який вивчається інтегровано з вивченням варіативних модулів. На початку кожного навчального року обираються варіативні модулі із трудового навчання

Варіативні модулі з трудового навчання у 5-9 класах обрано таким чином:

5 клас – «Технологія виготовлення виробів оздоблених аплікацією з              природного матеріалу»;

– «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки»;

6 клас – «Технологія виробів оздоблених об’ємною аплікацією»;

7 клас – «Технологія обробки деревини»;

– «Технологія електротехнічних робіт»;

– «Основи технології писанкарства»;

8 клас – «Технологія електротехнічних робіт»;

– «Технологія обробки деревини»;

– «Технологія вирощування рослин та догляд за ними»;

9 клас – «Технологія слюсарної обробки»;

– «Технологія електротехнічних робіт».

Викладання трудового навчання 5-9 класах здійснює Черненко Галина Вікторівна, вчитель трудового навчання, освіта повна вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», педагогічний стаж 2 роки. В 2014 році закінчила ,  Донбаський державний педагогічний університет  за спеціальністю «Вчитель трудового навчання та креслення».

З метою вивчення результативності роботи вчителя та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів були відвідані уроки, зроблено аналіз  навчальних досягнень  учнів, перевірено календарні та поурочні плани, класні журнали, наявність в кабінетах відповідного обладнання та матеріалів.

Наслідки вивчення документації, відвідування уроків свідчать про те, що вчитель має відповідну фахову науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмета на середньому рівні, забезпечує засвоєння учнями основних теоретичних та практичних знань, передбачених програмою.

Вчитель трудового навчання Черненко Г.В. працює над формуванням технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя й активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів. Велику увагу приділяє формуванню цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства; вихованню ціннісного ставлення до трудових традицій; формуванню технологічних умінь і навичок учнів; ознайомлює учнів з традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом; формуванню здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва; створює умови для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня. Навчальний процес організовується згідно з календарними  і поурочними планами вчителя. До уроків Черненко Г.В. готується ретельно. Використовує наочність, зокрема таблиці, додатковий ілюстративний матеріал, макети та зразки виробів, користується ресурсами Інтернету.

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі створених учнями творчих проектів, захисту їх та з урахуванням поточного оцінювання.

Записи у класних журналах на сторінках трудового навчання здійснюються  вчителем своєчасно, чітко, охайно, відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 №496, та Методичних рекомендацій щодо вивчення трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2019/2020 н. р..

Слабка організація роботи всіх учнів на уроці, вчитель не залучає їх до роботи у парах та у групах. Звертає увагу на художньо-естетичне оформлення робіт. Приділяє увагу як теоретичним знанням, так і виробленню практичних умінь і навичок учнів. На своїх уроках Галина Вікторівна використовує міжпредметні зв’язки, пов’язуючи навчальний матеріал з історією, образотворчим мистецтвом, художньою культурою.

Практична частина усіх програм виконується у повному обсязі. На час перевірки відставання у вивченні програмного матеріалу з предмету не було.

Результати навчальних досягнень за І семестр  із трудового навчання такі:

Клас

 

 

Учнів по списку

 

Рівень навчальних досягнень учнів Вчитель
Високий Достатній Середній Поча­тковий
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
5 9 8 88,9 1 11,1  

 

 

Черненко Г.В.

 

6 18 13 72,2 5 27,8
7 19 11 57,9 6 31,6 2 10,5
8 17 10 58,8 6 35,3 1 5,9     –
9 14 11 78,6 3 21,4

Проаналізувавши навчальні досягнення учнів 5-9 класів за І семестр     2019-2020 навчального року, можна зробити висновок, що всі учні мають навчальні досягнення з предмету достатньо – високого рівня, окрім 3 учнів, які мають середній рівень.

Практичні роботи, тематичні оцінювання проводяться вчасно, оцінені згідно вимог критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. При проведенні практичних робіт вчитель та учні дотримуються правил техніки безпеки, вчасно записуються інструктажі з техніки безпеки. Всі практичні роботи обліковано вчасно, зроблено записи про проведення відповідного інструктажу з безпеки життєдіяльності.

Разом з тим при відвідуванні уроків трудового навчання у основній школі виявлено, що учні не завжди дотримуються вимог до одягу під час виконання практичних робіт (серветки, клійонки на парти). Їм рідко пропонуються диференційовані домашні завдання. Переважають уроки комбінованого типу з традиційними структурними елементами.

На підставі вищезазначеного: (читати далі)