прапор Украiни герб Украiни
Липчанiвський Навчально-виховний комплекс
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Погоджено Затверджую
Голова ПК:_______Н.В.Пишна Директор НВК:_______М.А.Проценко
«__»_______2016р. «___»________2016р.

Правила внутрішнього трудового розпорядку
для працівників Липчанівського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області
(схвалено на зборах трудового колективу
Липчанівського НВК протокол №3 від 14.09.2016 року)

І. Загальні положення
1. Відповідно до Конструкції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості те якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.
В Липчанівському НВК трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання, заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
2. Ці правила поширюються на працівників Липчанівського навчально-виховного комплексу.
3. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників Липчанівського навчально-виховного комплексу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в НВК.
4. Усі питання пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор НВК в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівники закладу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
2. При прийнятті на роботу директор навчально-виховного комплексу зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:
• особисту заяву;
• подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;
• пред’явлення паспорту;
• диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку (копії завірені директором НВК);
• військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.
• Копію свідоцтва про шлюб
• Автобіографію
• Копію ідентифікаційного коду
Особи, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи.
3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповіднодо вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти,що є у загальнодержавній власності затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року № 293.
4. Працівники Липчанівського навчально-виховного комплексу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
5. Прийняття на роботу оформляється:педагогічні працівники – наказом начальника відділу освіти, обслуговуючий персонал- наказом директора НВК, який оголошується працівнику під підпис.
6. На працівників, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.
Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника директором НВК за місцем основної роботи.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в навчально-виховному комплексі.
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора НВК.
7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор НВК;
а) пояснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу а таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору ;
б)ознайомити працівника а правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
в)визначити працівникові робоче місце;
г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони;
8. Припинення трудового договору може мати місце лише не підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, баченими в договорі.
9. Розірвання трудового договору з ініціативи директора НВК допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами договору.
Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
Звільнення педагогічних працівників за результатами атестацій, а також у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
10. Припинення трудового договору оформляться наказом директора НВК для обслуговуючого персоналу та наказом начальника відділу освіти для педагогічних працівників.
11. Директор НВК зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Районний відділ освіти провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у віповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на віповідний пунк,статтю закону.Днем звільнення вважається останній день роботи.
III. Основні права та обов’язки адміністрації та працівників

3.1. Директор НВК зобов’язаний:
а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально – виховного процесу на рівні державних стандартів, якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
б) визначити педагогічним працівникам робочі місця;
в) удосконалювати навчально – виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи НВК;
г) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року(до надання відпустки) педагогічне навантаження на наступний навчальний рік.
д) Надавати відпустки всім працівникам НВК відповідно до графіка відпусток;
е) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
є) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
ж) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
з) організовувати харчування учнів і працівників НВК.
и) своєчасно подавати статистичну звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного комплексу.
3.2.Заступник директора з навчальної роботи зобов’язаний:
– організовувати поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу;
– координувати роботу вчителів з виконання навчальних планів та програм;
– організовувати і координувати розробку необхідної навчально – методичної документації;
– здійснювати систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів, відвідувати уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педпрацівниками школи, аналізувати їхні форму та зміст, доводити результати аналізу до відома педагогів;
– організовувати роботу з підготовки й проведення ДПА;
– організовувати просвітницьку роботу серед батьків, приймати батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально – виховного процесу;
– надавати допомогу педпрацівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій;
– здійснювати контроль за навчальним навантаженням учнів;
– складати розклад навчальних занять, забезпечувати якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, вести журнал обліку пропущених і замінених уроків;
– забезпечувати своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролювати правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів, іншої документації;
– брати участь у підборі та розстановці педкадрів, організовувати підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керувати роботою методоб”єднань, підвищувати свою кваліфікацію;
– вносити пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, брати участь у роботі педагогічної ради школи;
– брати участь у підготовці й проведенні атестації педагогічних працівників закладу;
– вести, підписувати і передавати директору закладу табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів.
– організовувати роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці;
– здійснювати контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі;
– дозволяти проведення навчального процесу з учнями, вихованцями за наявності обладнаних для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийнятті до експлуатації з укладанням відповідного акту;
– організовувати розробку і періодичний перегляд ( не менше одного разу на 5 років) інструкцій з охорони праці, а також розділів, що стосуються вимог безпеки життєдіяльності, в методичних вказівках до виконання практичних і лабораторних робіт;
– контролювати своєчасне проведення інструктажів для учнів, їх реєстрацію у відповідному журналі;
– з’ясовувати обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками та учнями;
– дотримуватись етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях;
– здійснювати навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводити уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечувати під час занять належний порядок і дисципліну;
– реалізувати прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовувати при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання;
– забезпечувати рівень підготовки учнів. який відповідає вимогам державного освітнього стандарту;
– виконувати правила і дотримуватись норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів під час навчального процесу;
– створювати умови для дотримання законних прав і свобод учнів.
3.3.Класний керівник має право:
3.3.1. відвідувати уроки вчителів та позакласні заняття в своєму класі;
б) входити до педагогічної ради з пропозиціями про моральне та матеріальна заохочення учнів, застосування до них стягнень, про залишення невстигаючих учнів для повторного навчання у тому самому класі, або, за певних умов переведення їх до наступного класу;
в) виходити з пропозиціями на батьківських зборах класу щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів; проводити батьківські збори;
г) відвідувати учнів за місцем проживання, вивчити умови їх побуту;
д)вибирати форму підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання.
3.3.2. Класний керівник зобов’язаний:
а)здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями моральних, етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку середнього закладу освіти.
б) створювати в учнівському колективі класу умови для засвоєння учнями навчальних програм ;сприяти розвиткові здібностей учнів, формуванню високих моральних якостей вихованців;
в)повідомляти про стан виховного процесу в класі педагогічну раду, адміністрацію закладу і батьків;
г) дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-який форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
д) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
е) захищати здоров’я учнів, їх інтереси; пропагувати здоровий спосіб життя.
3.3.3. Класний керівник як організатор класного колективу:
визначає нахили, інтереси, задатки особистості учнів, готовність дітей та підлітків до певних видів діяльності, а також рівень сформованості учнівського колективу;
визначає виховну проблему, формулює проблемні питання і визначає, мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку;
відповідно до мети вибирає зміст, засоби, методи (прийоми) і форми організації навчально-виховного процесу у класному колективі;
реалізує у навчально-виховному процесі різноманітні види діяльності: пізнавальну, трудову та інші;
враховує вікові та індивідуально-психологічні особливості учнів;
працює в тісному контакті з педагогами, психологами, органами учнівського самоврядування – батьками.
3.3.4. Класний керівник складає, план своєї роботи з класним колективом у формі, визначеній методичним об’єднанням або адміністрацією закладу; веде необхідну документацію відповідно до функціональних обов’язків, затверджених адміністрацією закладу.
3.3.5. Оперативне керівництво діяльністю класного керівника здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.
3.4. Працівники школи зобов’язані:
– працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту закладу освіти і правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
– берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, тощо; виховувати в учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.
Працівники школи в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.
-Виконання правил техніки безпеки всіма працівниками школи є обов’язковим.
– Вчителі повинні проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності під час проведення уроків у навчальних кабінетах, на спортивній площадці, а також під час роботи на пришкільній ділянці. Систематично, не рідше одного разу за семестр перевіряється протипожежний стан обладнання та шкільних приміщень спеціальною комісією.
– Категорично забороняється користуватись відкритими нагрівальними приладами (електроплитами, електронагрівачами).
– Про всі випадки пошкодження електропроводки, вимикачів, патронів, розеток терміново повідомляти завгоспа.
– Підтримка чистоти і порядку в школі є обов’язком для всіх учнів та працівників школи.
– Класні керівники і вчителі початкових класів здійснюють постійний контроль за дотриманням особистої гігієни учнів.
– На початку кожного навчального року всі учні проходять медичний огляд (поглиблений медичний огляд проводиться Ізюмською ЦМЛ).
– Про всі випадки захворювання учнів класні керівники і вчителі інформують адміністрацію школи та медичних працівників.
– За дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в класах, провітрювання, освітлення відповідають вчителі, які працюють в класі.
– вести установлену документацію:
1. календарно-тематичні плани;
2. поурочні плани;
3. плани гуртків, факультативів;
4. виховні плани;
5. класні журнали;
6. особові справи учнів.
3.4.1. Коло обов’язків , що їх виконує; кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовим інструкціями.
3.5.Бібліотекар зобов’язаний:
– організовувати роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду;
– складати каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури;
– обслуговувати учнів і працівників школи, організовувати і здійснювати пов’язану з цим інформаційну роботу (виставки, тощо); здійснювати підбір літератури на вимогу читачів;
– вести облік роботи бібліотеки і подавати відповідну звітність;
– приймати книжкові фонди на відповідне зберігання за актом та разовими документами і вести відповідний облік, брати участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чинних форм;
– здійснювати у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів чи пов’язаної з нестачею, втратою або псуванням книг;
– встановлювати і підтримувати зв’язки з іншими бібліотеками, організовувати міжбібліотечний фонд;
– оформляти передплату школи на періодичні видання, контролювати їх доставку;
– здійснювати заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням;
– дотримуватись правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежити за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.
3.6.Завгосп зобов’язаний:
– забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, вихованців, учнів.
– керувати господарською діяльністю школи;
– приймати матеріальні цінності, майно, меблі, інвентар школи під відповідальність на зберігання в порядку, встановленому законодавством;
– забезпечувати своєчасну підготовку школи до початку навчального року;
– здійснювати поточний контроль за господарським обслуговуванням і належним технічним та санітарно – гігієнічним станом споруд, класів, житлових та інших приміщень, іншого майна школи відповідно до вимог норм і правил безпеки життєдіяльності;
– контролювати раціональні витрати матеріалів школи;
– керувати роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи;
– спрямовувати і координувати роботу підпорядкованого йому технічного і обслуговуючого персоналу школи, вести облік робочого часу цієї категорії працівників;
– організовувати інвентарний облік майна школи, проводити інвентаризацію майна, своєчасно складати звітність і вести документацію щодо відповідної ділянки школи;
– забезпечувати дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетичного обладнання, здійснювати їх періодичний огляд і організовувати їх поточний ремонт;
– забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки під час переміщення вантажів, вантажно – розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території школи;
– організовувати дотримання норм пожежної безпеки забудов і споруд, слідкувати за справністю засобів пожежегасіння;
– організовувати проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, періодичне випробовування і відповідне підтвердження справності водонагрівних та парових котлів, ємностей, які працюють під тиском, балонів для зріджених газів та газів під тиском, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм безпеки життєдіяльності;
– організовувати не менш як один раз на 5 років розробку інструкцій з охорони праці для технічного персоналу;
– організовувати навчання, проводити інструктажі на робочому місці (вступний і періодичний) обслуговуючого персоналу.
3.7.Прибиральник службових приміщень зобов’язаний:
– прибирати закріплені за ним службові та навчальні приміщення школи (класи, коридори, сходи, туалети тощо);
– прибирати пил, підмітати та мити стіни. підлогу, віконні рами та скло, меблі та килимові вироби;
– очищувати урни від паперів і промивати їх дезинфікуючим розчином, збирати сміття і відносити його на смітник у дворі;
– дотримуватись правил санітарії та гігієни у приміщеннях і здійснювати провітрювання останніх; вмикати та вимикати освітлення у встановленому режимі;
– дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки;
– доглядати за порядком на закріпленій за ним ділянці, тактовно запобігати порушенням порядку з боку учнів і у випадку непослуху сповіщає про це чергового вчителя;
– на початку і в кінці кожного робочого дня здійснює обхід закріпленої за ним ділянки з метою перевірки стану обладнання, меблів, замків, віконного скла, кранів, електроприладів (вимикачів, розеток, ламп тощо) та опалювальних приладів.
3.8.Сторож зобов’язаний:
– під час чергування через кожні 2 години обходити будівлю школи, її територію з метою перевірки її цілісності, не пошкодження замків, грат на вікнах, систем життєзабезпечення школи;
– у разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення пожежі, аварійних ситуацій, пов’язаних із системами тепло-, водо-, енергопостачання негайно повідомити завгоспа, відповідні аварійні та інші служби (пожежну охорону, міліцію, тощо);
– слідкувати за економією енергоресурсів.

ІV.Робочий час і його використання

1.Школа працює в одну зміну.
2.Початок занять о 8год 30хв
3.Для учнів школи встановлено 5-денний робочий тиждень.
4.Тривалість уроків:
– в 1-ому класі -35хвилин; в 2-4 класах – 40хвилин; в 5-11 класах -45хвилин.
5.Тривалість перерв після 1,4,5,6-го уроків-10хв., після 2-го,3-го уроку-20хв.
6.Всі заняття в школі закінчуються о 15.05.
7.Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками роботи, які затверджує директор школи за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.
Тривалість робочого дня становить з 7.00 до 18 .00.
Для педагогічних працівників встановлений робочий режим роботи згідно розкладу навчальних занять.
Вихователі працюють згідно графіку роботи з 07.00 до 17.30
Для адміністрації школи встановлений режим роботи:
початок роботи -7.00
перерва -12.00 – 13.00
закінчення роботи – 17.00
для обслуговуючого персоналу: початок роботи -8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00)
для обслуговуючого персоналу (чергові): початок роботи з 7.00 до 16.00 (перерва з 11.00 до 12.00)
Помічники вихователя з 07.30 до 16.30 (перерва з 13.00 до 14.00)
Завгосп з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00)
Кухар з 07.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 13.00)
Робітник з обслуговування будівель і споруд з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00)
Медична сестра з 07.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 13.00)
Машиніст із прання та ремонту білизни з 8.00 до 14.30 (перерва з 12.00 до 12.30)
Практичний психолог з 8.30-12.30 (без перерви)
Сторож – початок роботи –18.00.
Бібліотекар з 9.00 до 14.00 (без перерви), п’ятниця – вихідний день.
3.Робота кочегарів посуточна, позмінна. Графік чергування кочегарів складає завгосп.
Для кочегарів, сторожа встановлений режим роботи за графіком змінності.
Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників у вихідні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора школи і за погодженням з профспілковим комітетом.
Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням одного дня відпочинку.
Директор школи залучає педпрацівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор закладу за погодженням з педколективом та профспілковим комітетом. Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років; жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від 3-х до 14 років, не можуть залучатись до чергування у вихідні та святкові дні без їх згоди.
Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор школи залучає педпрацівників до педагогічної, організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки директору закладу оформляється наказом відділу освіти, а іншим працівникам – наказом директора закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 6-ти днів для дорослих і 12-ти днів для осіб, молодше 18 років.
Перенесення відпустки на інші строки допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
8.Чергування в школі потижневе. Чергують учні 5-11 класів.
– Ранковий черговий вчитель приходить до школи о 7-й годині ранку.
– Чергування вчителів здійснюється відповідно до графіку чергування
– Чергові вчителі несуть повну відповідальність за порядок в школі, збереження шкільного майна.

V. Заохочення за успіхи в роботі

1. 3а зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці п за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку НВК.
2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почепних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального заохочення
3.Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу НВК і заносяться до трудової книжки працівника.

VI Стягнення за порушення трудової дисципліни

1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: а) догана; б) звільнення.
2. Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п.З, 4, 7, 8 ст.40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.
3. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.
4. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільненні від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дис¬циплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори – органу відповідного профспілкового об’єднання.
5. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
6. Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відсутності.
7. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
8. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.
9. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
11. Відділ освіти має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.